+31 (0) 318 860 181

Algemene voorwaarden Vetwork

Artikel 1 Definities

 • V@twork: de besloten vennootschap V@twork B.V. gevestigd te Veenendaal aan de Landjuweel 5A (3905 PE);
 • Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met V@twork ten einde arbeid te verrichten voor een derde, onder leiding en toezicht van die derde.
 • Opdrachtgever: de partij met wie V@twork een Opdracht overeenkomt ter zake de Terbeschikkingstelling van een Uitzendkracht.
 • Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en V@twork op grond waarvan een Uitzendkracht, door V@twork aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten.
 • Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Uitzendkracht in het kader van een Opdracht.
 • Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen V@twork en de Uitzendkracht en/of in de CAO, inhoudende dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de Terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door V@twork aan de opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
 • CAO: de van tijd tot tijd geldende collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en de betrokken werknemersorganisaties anderzijds. 
 • Tarief: het door Opdrachtgever aan V@twork verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.
 • Overeenkomst van Dienstverlening: de schriftelijke bevestiging van V@twork aan Opdrachtgever van de Opdracht en het toepasselijke Tarief. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door V@twork met een Opdrachtgever worden gesloten en op offertes die door V@twork aan (potentiële) Opdrachtgevers worden verstrekt.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk tussen V@twork en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

 Artikel 3 Duur en einde van de Opdracht

 1. De Opdracht kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangegaan.
 2. De Opdracht voor bepaalde tijd kan worden aangegaan voor een vooraf vastgestelde tijdsperiode of voor een bepaalde periode die eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis, welke benoemd is in de Overeenkomst van Dienstverlening, voordoet.
 3. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen periode of door het intreden van een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis. De Opdracht voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. De Opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen tussentijds door middel van een schriftelijke verklaring  worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 5. In afwijking van het voorgaande kan V@twork de Opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
  • Opdrachtgever in verzuim is geraakt ter zake de naleving van de op grond van de Opdracht en de Overeenkomst van Dienstverlening op hem rustende verplichtingen;
  • Opdrachtgever zijn faillissement of surseance van betaling heeft aangevraagd;
  • Opdrachtgever in staat van faillissement is komen te verkeren dan wel aan hem surseance van betaling is verleend;
  • De zeggenschap over Opdrachtgever is overgedragen aan een derde, terwijl die derde geen garantie stelt voor de nakoming van de verplichtingen die ingevolge de Opdracht en de Overeenkomst van Dienstverlening op hem rusten.

Artikel 4 Einde van de Terbeschikkingstelling

 1. Het einde van de Opdracht houdt tevens in het einde van de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht.
 2. Indien tussen de Uitzendkracht en V@twork het uitzendbeding geldt, eindigt de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht op verzoek van Opdrachtgever op het moment dat de Uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan V@twork bevestigen.
 3. Indien de Terbeschikkingstelling eindigt ingevolge het in lid 2 bepaalde, is V@twork gerechtigd voor de resterende duur van de Opdracht een andere, geschikte, Uitzendkracht aan Opdrachtgever te leveren. Indien V@twork daartoe niet in staat is, is zij gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen. V@twork is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever door het einde van de Terbeschikkingstelling en/of de Opdracht lijdt.
 4. De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra V@twork de Uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen V@twork en de Uitzendkracht is geëindigd. V@twork is gerechtigd voor de resterende duur van de Opdracht een andere, geschikte, Uitzendkracht aan Opdrachtgever te leveren. Indien V@twork daartoe niet in staat is, is zij gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen. V@twork is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever door het einde van de Terbeschikkingstelling en/of de Opdracht lijdt.

Artikel 5 Selectie Uitzendkracht

 1. V@twork selecteert aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor de Terbeschikkingstelling in aanmerking komende Uitzendkrachten, welke Uitzendkracht(en) zij aan Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Opdracht.
 2. Indien Opdrachtgever de Uitzendkracht, op redelijke en gemotiveerde gronden, onvoldoende geschikt acht voor de uitvoering van de functie bij Opdrachtgever, dient hij dit schriftelijk en binnen 10 werkdagen na aanvang van de Terbeschikkingstelling onder opgave van redenen aan V@twork mede te delen. V@twork is gerechtigd binnen 7 werkdagen na ontvangst van de mededeling van Opdrachtgever een vervangende, geschikte, Uitzendkracht aan Opdrachtgever aan te bieden. Indien V@twork daartoe niet in staat is, eindigt de Opdracht van rechtswege.
 3. V@twork is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de inzet van een Uitzendkrachten die niet blijkt te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij Opdrachtgever binnen 14 dagen na aanvang van de Terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij V@twork indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van V@twork ten aanzien van de selectie van de ongeschikt bevonden Uitzendkracht.

Artikel 6 Functie en arbeidstijd

 1. Opdrachtgever verstrekt een functieomschrijving van de functie die de Uitzendkracht moet uitoefenen. De werktijden en de rusttijden van de Uitzendkracht zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever gebruikelijke tijden en uren, tenzij blijkens de Overeenkomst van Dienstverlening anders is overeengekomen.
 2. Van overwerk is sprake indien de Uitzendkracht werkzaamheden verricht boven de in de veterinaire sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week, of bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren. Extra werk aansluitend op de normale werktijd mits niet langer durend dan een half uur wordt niet als overwerk aangemerkt.
 3. Opdrachtgever garandeert dat hij de Arbeidstijdenwet correct naleeft en vrijwaart V@twork voor eventuele schade die het gevolg is van claims van derden of aan V@twork opgelegde boetes vanwege overtreding van de Arbeidstijdenwet door Opdrachtgever ten aanzien van de Uitzendkracht.
 4. Opdrachtgever werkt mee aan het verlenen van vakantie en verlof aan de Uitzendkracht overeenkomstig het in de wet en de CAO bepaalde.
 5. Opdrachtgever dient V@twork bij het aangaan van de Opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Opdracht, opdat V@twork deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient Opdrachtgever V@twork onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien Opdrachtgever dit nalaat, is hij gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting of collectief vrije dag onverkort aan V@twork het Tarief te voldoen over de blijkens de Overeenkomst van Dienstverlening overeengekomen gebruikelijke arbeidsduur.

Artikel 7 Rechtstreekse arbeidsverhouding

 1. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de Uitzendkracht die door V@twork Terbeschikking is gesteld, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
 • De Uitzendkracht is minimaal 1.000 uur via V@twork aan Opdrachtgever Terbeschikking is gesteld;
 • De Opdracht is op rechtsgeldige geëindigd of V@twork een vervangende Uitzendkracht aan opdrachtgever ter beschikking kan stellen voor de resterende duur van de Opdracht;
 • Opdrachtgever V@twork schriftelijk op de hoogte brengt van zijn voornemen een rechtstreekse arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aan te gaan.

Indien Opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsovereenkomst met de Uitzendkracht wenst aan te gaan binnen de periode van 1.000 gewerkte uren na aanvang van de Terbeschikkingstelling, is Opdrachtgever aan V@twork de navolgende vergoeding verschuldigd: 17 procent van het bruto jaarinkomen van de werknemer.

 Artikel 8 Beloning

 1. De Uitzendkracht wordt beloond overeenkomstig de inlenersbeloning, dat wil zeggen, de rechtens geldende beloning van een werknemer die werkzaam is in dezelfde of een vergelijkbare functie in dienst van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, in welk geval de afwijkende beloning slechts gedurende de eerste 26 weken van de Terbeschikkingstelling toepasselijk zal zijn. 
 2. Indien de inlenersbeloning wijzigt als gevolg van veranderingen in wet- of regelgeving of intern bij Opdrachtgever doorgevoerde besluiten met betrekking tot een aanpassing van arbeidsvoorwaarden van de werknemers bij haar in loondienst, is V@twork gerechtigd het Tarief gelijktijdig en evenredig aan te passen, indien de wijziging van de inlenersbeloning dient te leiden tot een verhoging van de beloning van de Uitzendkracht.
 3. Het in lid 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de functie van de Uitzendkracht gedurende de looptijd van de Opdracht wijzigt.
 4. Opdrachtgever informeert V@twork voor aanvang of, tijdens de looptijd van de Opdracht, onverwijld nadat Opdrachtgever bekend is geworden met eventuele wijzigingen, over alle (aanpassingen in) elementen van de inlenersbeloning. Als elementen van de inlenersbeloning gelden die (loon)componenten die daar volgens de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de CAO deel van uitmaken.

Artikel 9 Tarief

 1. V@twork stelt mede op basis van de beloning van de Uitzendkracht het Tarief vast.
 2. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de CAO of de inlenersbeloning en wordt aan  Opdrachtgever doorberekend.
 3. V@twork is gerechtigd het Tarief tussentijds te verhogen indien:
 • de beloning van de Uitzendkracht door wijzigingen in wet- en regelgeving, functiewijzigingen of (periodieke) loonsverhogingen wordt verhoogd;
 • de loonkosten van V@twork wijzigingen als gevolg van wijzigingen ten aanzien van de premies sociale verzekeringen, (loon)belastingen, ingevolge de CAO te betalen afdrachten aan derden, onder wie pensioenfondsen, werknemersorganisaties e.d.
 1. Iedere aanpassing van het Tarief wordt zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk bevestigd. Indien door enige aan Opdrachtgever toerekenbare oorzaak de beloning en/of het Tarief te laag is  vastgesteld of niet tijdig is gewijzigd, is V@twork gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het Tarief op het juiste niveau te brengen en Opdrachtgever daarvoor te belasten. Opdrachtgever is gehouden hetgeen hij te weinig heeft betaald alsmede de (juridische) kosten die V@twork in verband met het verkrijgen van de nabetaling heeft gemaakt,  aan V@twork te vergoeden.
 2. Tariefwijzigingen vormen geen reden voor Opdrachtgever om de Opdracht te beëindigen.
 3. Opdrachtgever is het Tarief verschuldigd over de daadwerkelijk door de uitzendkracht gewerkte uren en, voor zover de blijkens de Overeenkomst van Dienstverlening overeengekomen arbeidsduur daar in positieve zin van afwijkt, over die overeengekomen arbeidsduur, ook als er tijdelijk geen werkzaamheden voor de Uitzendkracht beschikbaar zijn.  
 4. Opdrachtgever is alleen gerechtigd de tewerkstelling tijdelijk op te schorten indien in de overeenkomst van dienstverlening uitdrukkelijk is opgenomen dat de Uitzendkracht op afroep Terbeschikking wordt gesteld.
 5. Indien een Uitzendkracht op afroep Terbeschikking wordt gesteld, worden er minimaal 3 uren per afroep in rekening gebracht, ook indien de Uitzendkracht minder dan 3 uur voor Opdrachtgever werkzaam is geweest.

Artikel 10 Urenregistratie en betaling

 1. De facturering door V@twork aan Opdrachtgever gebeurt aan de hand van de door Opdrachtgever voor akkoord getekende urenregistratieformulieren, ook wel genoemd urenbriefjes. Het urenbriefje wordt door de Uitzendkracht aan Opdrachtgever ter ondertekening aangeboden. Na ondertekening voor akkoord door Opdrachtgever, geeft de Uitzendkracht het urenbriefje af aan V@twork. 
 2. De op het door Opdrachtgever ondertekende urenbriefje vermelde arbeidstijd is bindend voor Opdrachtgever.
 3. Indien de persoon van de vertegenwoordiger van Opdrachtgever die bevoegd is de urenbriefjes voor akkoord te ondertekenen wijzigt, dient Opdrachtgever dit onverwijld aan V@twork mede te delen. Indien Opdrachtgever geen melding doet van een onbevoegd vertegenwoordiger, mag V@twork erop vertrouwen dat de persoon die namens Opdrachtgever het urenbriefje voor akkoordheeft ondertekend, daartoe bevoegd is.  
 4. Facturen van V@twork dienen binnen 14 dagen na ontvangst door Opdrachtgever te worden voldaan.
 5. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, raakt Opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege over het openstaande bedrag een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd.
 6. Indien Opdrachtgever ook na een schriftelijke aanmaning daartoe niet tot voldoening van de factuur van V@twork over gaat, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Opdrachtgever is gehouden de volledige (juridische) kosten die met de incassering gemoeid zijn aan V@twork te vergoeden. 
 7. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de betaling van facturen van V@twork op te schorten.
 8. Opdrachtgever is alleen dan bevoegd de vordering van V@twork te verrekenen met een vordering van Opdrachtgever op V@twork, indien V@twork de vordering van Opdrachtgever schriftelijk heeft erkend of deze door een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is komen vast te staan.

Artikel 11 Leiding en Toezicht

 1. De uitzendkracht verricht zijn werkzaamheden onder leiding en toezicht van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Uitzendkracht te werk te stellen bij een derde, tenzij V@twork en de Uitzendkracht daar vooraf, schriftelijk, mee hebben ingestemd. 
 3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die de Uitzendkracht lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgegaan.
 4. V@twork is niet aansprakelijkheid voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een doen of nalaten van de Uitzendkracht met betrekking tot de uitvoering van zijn werkzaamheden.
 5. Opdrachtgever vrijwaart V@twork voor elke aansprakelijkheid van V@twork als werkgever van de Uitzendkracht, jegens de Uitzendkracht of derden, die het gevolg is van de wijze waarop de Uitzendkracht zijn werkzaamheden onder leiding en toezicht van Opdrachtgever heeft verricht.  
 6. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het in dit artikel bepaalde. Op verzoek van V@twork verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

 

Artikel  12 Arbeidsomstandigheden

 1. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever van de Uitzendkracht.
 2. Opdrachtgever is jegens de Uitzendkracht en V@twork verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 3. Opdrachtgever geeft de Uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 4. Indien de Uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte.  Opdrachtgever informeert V@twork zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en verstrekt haar een kopie van de opgestelde rapportage.
 5. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.
 6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor vorderingen van de Uitzendkracht op grond van artikel 7:658 BW en 7:611 BW alsmede de daarmee verband houdende wet- en regelgeving. 
 7. Opdrachtgever vrijwaart V@twork voor elke aansprakelijkheid van V@twork als werkgever van de Uitzendkracht, voor vorderingen van de Uitzendkracht en/of derden ter zake claims die verband houden met de niet-naleving van de verplichtingen die ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 7:658 BW en/of artikel 7:611 BW, dan wel uit deze regelgeving voortvloeiende verplichtingen op Opdrachtgever rusten. De vrijwaringverplichting van Opdrachtgever heeft mede betrekking op aan V@twork door de Inspectie SZW opgelegde boetes.
 8. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van V@twork verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering.
 

Artikel  13 Geheimhouding

 1. V@twork en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Opdracht, verstrekken aan derden, tenzij voor zover verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. V@twork zal op verzoek van Opdrachtgever de Uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden voor Opdrachtgever bekend of gewaar wordt, tenzij op de Uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 3. Het staat Opdrachtgever vrij om de Uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert V@twork over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring. 
 4. V@twork is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van overtreding door de Uitzendkracht van de aan hem opgelegde geheimhoudingsplicht.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid V@twork>

 1. Iedere aansprakelijkheid van V@twork alsmede van haar bestuurders en haar werknemers, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van V@twork wordt uitgekeerd, inclusief het door V@twork te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan Opdrachtgever nadere informatie over de aansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
 2. In het geval de in lid 1 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering van V@twork in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van V@twork alsmede van haar bestuurders en haar werknemers beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan Opdrachtgever in rekening gebrachte totale Tarief. 
 3. De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor  Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. V@twork is nimmer aansprakelijk voor schade welke door Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
 5. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van V@twork voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar bestuurders of leidinggevenden.
 6. Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met V@twork indien V@twork zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens  Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel  12 Overmacht

 1. V@twork is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien dit voor V@twork redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van V@twork ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
 2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van V@twork geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van V@twork kan worden gevergd.

Artikel 16 Bescherming persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever garandeert de relevante regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens strikt na te leven met betrekking tot de persoonsgegevens die hij van de Uitzendkracht van V@twork verkrijgt.
 2. Opdrachtgever vrijwaart V@twork voor vorderingen van derden, onder wie de Uitzendkracht, die verband houden met een niet correcte naleving van de in lid 1 bedoelde verplichtingen.

Artikel 17 Slotbepaling

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1-1-2015

Stay in touch!

We will keep you posted with our latest news.

Got any questions?

Don't hesitate and ask. We're here to help you out!

Contact

 • Landjuweel 7

 • 3905 PE Veenendaal
 • The Netherlands
 • +31 (0) 318 860 181
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us

© Vetwork 2018 | General Terms and Conditions | Privacy | Cookies | Login

 COC: 57709726  | VAT: NL852701275B01

0
Shares